พลิกโฉมอุดมศึกษา “จุฬาฯ” เปิดตัว CUGS Academy

ข่าวการศึกษา

พลิกโฉมอุดมศึกษา “จุฬาฯ” เปิดตัว CUGS Academy

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว CUGS Academy: Lifelong Learning ไปเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ Learning and Meeting Place ชั้น 9 อาคารสยามสเคปโดย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Time is Now for Lifelong Learning” โดยกล่าวว่าการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กับบริษัท Degree Plus เพื่อเปิดตัว CUGS Academy ซึ่งเป็น Lifelong Learning Ecosystem ต้องการที่จะขยายโอกาสทางการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดรับกับบริบทการศึกษาโลก และเป็นไปตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉบับใหม่ ซึ่งต้องขอบคุณกระทรวง อว. เรื่องวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ที่ปรากฏในกฎกระทรวงและประกาศฯ เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบ “คลังหน่วยกิตแห่งชาติ” (NCBS) ที่จะเปิดโอกาสให้ได้เชื่อมต่อในเร็ววันนี้ เพราะเป็น Ecosystem ที่สำคัญของกระทรวงฯ ที่ขยายโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาในระบบ Formal, In-Formal และ Non-Formal Education ช่วยให้ผู้เรียนสามารถได้ความรู้ใหม่ๆ ผ่าน Learning Platform ที่หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์จริงจากการทำงาน โดยการไม่ผูกขาดองค์ความรู้ที่สำคัญ แม้ว่าผลการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ ที่หลากหลาย สามารถผ่านกระบวนการการรับการรับรองจากมหาวิทยาลัยทั้งประเภท Degree และ Non-Degree ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์และดุลยพินิจตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ ที่กระจายอำนาจ (Decentralized) ไปยังแต่ละสภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการพลิกโฉมอุดมศึกษาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย

อ่านข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ ⇒⇒⇒ ‘สกศ.’ จัดเสวนาถกวิจัย ‘มรภ.กับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’